Tin tức & sự kiện
Danh sách sản phẩm được phép lưu hành (01/03/2017)
                  
1. Sản phẩm thức ăn bổ sung, chế phẩm sinh học dùng cho tôm cá.
 
TT
Tên sản phẩm
Số TCCS
Văn bản được phép lưu hành
1
  MP - HEPATOL
06:2012/MPHGi
Thông tư số 08/2013/TT – BNNPTNT, ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Bộ Trưởng BNN & PTNT
2
  MP - VITAMIX
04:2012/ MPHGi
 
3
  MP - PHOSGATIC
05:2012/ MPHGi
 
4
  MP – CORBIC 10
03:2012/ MPHGi
 
5
  MP - SAZYME
02:2012/ MPHGi
 
6
  MP - SOTIBAC
01:2012/ MPHGi
 
7
  MP- ANTOVIT
07:2012/ MPHGi
 
8
  MP - VITAL
08:2012/ MPHGi
 
9
  MP - GLUCAN
14:2012/ MPHGi
 
10
MP - BIOZYME
12:2012/ MPHGi
 
11
  MP - ABUMIN
09:2012/ MPHGi
 
12
  MP - MAXZINE
11:2012/ MPHGi
 
13
  MP - YUBITAL
10:2012/ MPHGi
Thông tư số 39/2013/TT – BNNPTNT, ngày 12 tháng 08 năm 2013 của Bộ Trưởng BNN & PTNT
14
  TCP - MILK
13:2012/ MPHGi
 
15
  MP – BEST PLUS
25:2013/ MPHGi
Theo Quyết Định số 515/ QĐ – TCTS – TTKN ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy sản.
16
  MP - BETAMAX
26:2013/ MPHGi
 
17
  MP - BOGATIC
27:2013/ MPHGi
 
18
  MP - ENJOY
30:2013/ MPHGi
 
19
  MP - LACTOZYME
28:2013/ MPHGi
 
20
  MP - SAMMOL
31:2013/ MPHGi
 
21
  MPC - NUTRI PLUS
40:2014/ MPHGi
Theo Quyết Định số 314/ QĐ – TCTS – TTKN ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy sản.
22
  MPC - BIOZYMAX
32:2014/ MPHGi
Theo Quyết Định số 408/ QĐ – TCTS – TTKN ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy sản.
23
  MPC – LEVER TOXI
34:2014/ MPHGi
 
24
  MPC - SOVITAC
38:2014/ MPHGi
 
25
  MPC – HI BETA
33:2014/ MPHGi
 
26
  MPC - CAPHOS
39:2014/ MPHGi
 
27
  MPC - NUTRIMAX
36:2014/ MPHGi
 
28
  MPC - CALCIPHOSMAX
35:2014/ MPHGi
 
 
2. Sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản.
 
TT
Tên sản phẩm
Số TCCS
Công văn được phép lưu hành
1
  MP - SEPTIC
05:2013/MPHGi
Theo Công văn số 1106/ TCTS – VP  ngày 07 tháng 5 năm 2013 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy sản.
2
  MP - SUNMAX
06:2013/MPHGi
 
3
  SOTIBAC
01:2013/MPHGi
 
4
  MP – PENTON
03:2013/ MPHGi
 
5
  MPT
02:2013/ MPHGi
 
6
  MP – WATER (A)
04:2013/ MPHGi
Theo Công văn số 1237/ TCTS – VP  ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy sản.
7
  MP- WATER (B)
08:2013/ MPHGi
 
8
  MP - YUCA
07:2013/ MPHGi
Theo Công văn số 1400/ TCTS – VP  ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy sản.